Politica de procesare a datelor cu caracter personalProtejarea intimităţii Dvs este deosebit de importantă pentru noi. De aceea, în continuare, vă informăm în detaliu cu privire la politica de procesare a datelor cu caracter personal, precum și a datelor anonime.

Prezenta politică de utilizare a datelor cu caracter personal prezintă politicile și procedurile privind informațiile pe care le procesăm de la sau despre clienții noștri și despre utilizarea produselor și serviciilor noastre.

1. Modalitatea de utilizare a datelor cu caracter personal vizate

În această secțiune veți regăsi informații despre:

 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le procesăm;

 2. Sursa din care provin datele cu caracter personal, în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute direct de la persoana vizată;

 3. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal.

Operatorul procesează următoarele categorii de date:

 1. Nume și prenume

 2. Cod numeric personal

 3. Adresa de domiciliu / reședință / poștal

 4. Date privind actul de identitate (număr, serie, valabilitate, instituția emitentă

 5. Cont bancar

 6. Date despre cardul bancar

 7. Semnătura

 8. Numărul de telefon

 9. Adresa de e-mail

 10. Adresa de facturare

 11. Numărul de fax

 12. Date informatice cu privire la logarea în aplicațiile puse la dispoziție de Operator

 13. Adresa IP

 14. Adresa MAC

 15. Jurnal de logare ( timpul de conectare, web browserul care a fost utilizat pentru conectare)

Politica noastră de procesare a datelor cu caracter personal se aplică inclusiv datelor colectate prin intermediul portalului. Operatorul nu își asumă răspunderea pentru datele colectate de alte site-uri / portaluri accesate de Dvs. concomitent sau prin intermediul link-urilor accesate de pe portalul nostru.

Sursele datelor cu caracter personal procesate sunt:

 • persoana vizată

 • firma în cadrul căreia persoana vizată își desfășoară activitatea

 • bazele de date ale autorităților publice.

Aceste date cu caracter personal vor fi procesate exclusiv în următoarele scopuri:

 1. în vederea livrarii de produse si prestării serviciilor de către Operator, conform contractului incheiat cu acesta; va prelucram datele cu caracter personal in vederea executarii contractului

 2. în vederea analizării situațiilor expuse de persoanele vizate și a furnizării răspunsurilor solicitate în cadrul corespondenței purtate prin e-mail sau prin pagina web a Operatorului;

 3. cu acordul persoanei vizate, în scopuri de marketing (cum ar fi contactarea persoanei vizate, inclusiv prin poștă, e-mail, fax, mesaje text sau telefon, în legatură cu oferta noastră de bunuri sau servicii);

 4. pentru transmiterea de informări periodice / știri / noutăți / newslettere;

 5. pentru efectuarea de studii de piață în vederea determinării gradului de satisfacție al clienților, realizarea de rapoarte statistice.

 6. conformarea cu normele , reglementarile legale, codurile de conduit sau ghidurile aplicabile in vederea aplicarii legii si cooperarii cu autoritatile competente ( inclusiv, dar fara a ne limita la autoritatile fiscale)

Baza legală pentru această prelucrare este Consimțământul persoanei vizate SAU executarea unui contract între persoana vizată și Operator și/sau luarea de măsuri, la cererea persoanei vizate, pentru a încheia un astfel de contract.

În plus, vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime, precum:

 

 • prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea de bani sau finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;

 • în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la, redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare încheierii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;

 • cooperarea cu autoritățile publice;

 • gestionarea și pregătirea rapoartelor interne, solicitarea de feedback sau participarea la sondaje, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice sau în alte scopuri, astfel încât să ne putem stabili produsele, să înțelegem comportamentul clienților, preferințele și tendințele pieței și pentru a revizui, dezvolta și îmbunătăți calitatea produselor noastre.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt divulgate altor terțe părți

 

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către terți, incluzând afiliații din cadrul grupului Porta KMI și partenerii noștri contractuali, de exemplu, către:

 • părți contractante și băncile acestora, în legătură cu orice tip de transfer de fonduri;

 • societăți care ne asigură servicii de asigurare și/sau re-asigurare;

 • furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru clienți;

 • orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare de bunuri);

 • consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;

 • autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru a ne conforma reglementărilor aplicabile;

 • organizatori de licitații, evaluatori sau alte terțe părți în legătură cu achiziții, împrumuturi sau facilități de credit.

 

Vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate și notificându-vă atunci când este cazul.

Facilitățile de găzduire pentru website-ul nostru sunt situate în România si Polonia

2. Retenția datelor cu caracter personal

Vom păstra datele Dvs. cu caracter personal atât cât va fi necesar, pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate la punctul 1 de mai sus, doar dacă o perioadă mai lungă de timp nu este solicitată prin lege.

Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din această secțiune, putem să vă păstrăm datele Dvs. cu caracter personal atunci când stocarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale unei alte persoane fizice.

După încetarea operațiunilor de procesare, datele Dvs. cu caracter personal vor fi distruse prin procedee care nu permit reconstituirea acestora sau vor fi anonimizate.

3. Amendamente

Urmare a modificărilor legislative sau a intervenirii unor situații noi din punct de vedere operațional, este posibil să actualizăm periodic această politică, publicând o nouă versiune pe website-ul nostru, astfel încât politica de prelucrare a datelor cu caracter personal să fie aliniată cerințelor legale.

În acest sens, vă recomandăm să verificați ocazional această pagină, pentru a vă asigura că ați luat cunoștință de ultima versiune a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Vă vom notifica modificările aduse acestei politici prin e-mail sau prin intermediul sistemului de mesagerie privată de pe website-ul nostru.

4. Drepturile Dvs.

În această secțiune am rezumat drepturile pe care le aveți în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Unele drepturi sunt complexe și nu toate detaliile au fost incluse în rezumatele noastre. În consecință, vă recomandăm să citiți legile și îndrumările relevante din partea autorității de reglementare pentru o explicație completă a acestor drepturi.

Principalele Dvs. drepturi în temeiul legii privind protecția datelor cu caracter personal sunt:

a) Dreptul de acces – dreptul de a obţine din partea Operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective, împreună cu anumite informații suplimentare. Aceste informații suplimentare includ detalii privind scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii datelor cu caracter personal. Dacă drepturile și libertățile celorlalți nu sunt afectate, vă vom furniza o copie a datelor Dvs. personale. Prima copie va fi furnizată gratuit, dar copiile suplimentare pot fi supuse unei taxe rezonabile, bazată pe costurile administrative.

b) Dreptul la rectificare – dreptul de a obţine de la Operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

c) Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obţine din partea Operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazurile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste cazuri includ:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

 • vă retrageți consimțământul pentru procesarea bazată pe consimțământ;

 • vă opuneți prelucrării în conformitate cu anumite norme din legislația aplicabilă privind protecția datelor;

 • prelucrarea este în scopuri de marketing direct;

 • datele cu caracter personal au fost procesate ilegal.

Cu toate acestea, există excluderi ale dreptului de ștergere, în măsura în care prelucrarea este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și la informare;

 • pentru respectarea unei obligații legale;

 • sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

d) Dreptul de a obține restricționarea prelucrării – dreptul de a obţine din partea Operatorului restricţionarea prelucrării în cazurile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste circumstanțe includ:

 • contestați acuratețea datelor cu caracter personal;

 • prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii;

 • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de date personale pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;

 • v-ați opus procesării.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată pe această bază, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul Dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

e) Dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune prelucrării, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflați, în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri. Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal in scopuri de marketing ( inclusive profilarea in scopuri de marketing direct). Daca faceti o astfel de obiectie vom inceta sa procesam datele dvs. personale in acest scop.

 

f) Dreptul la portabilitate – dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat Operatorului într-un format structurat şi aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, în condițiile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal;

g) Dreptul de a depune plângere în faţa autorităţii de supraveghere; și

h) Dreptul de a vă retrage consimțământul.

Vă puteți exercita oricare dintre drepturile în legătură cu datele Dvs. personale prin oricare din următoarele modalități: transmiterea unei notificări scrise, în format fizic adresată către Porta KMI Romania, Arad, Str. III, zona Industriala N_V, nr.11, jud . Arad , sau electronic la adresa de e-mail dpo_Ro@porta.com.pl

5. Securitatea datelor

a) Identificarea și autentificarea. Operatorul își desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele legale. Accesul la datele cu caracter personal este permis doar personalului autorizat, fiind acordat printr-o persoană desemnată special în acest scop, care acționează numai în temeiul instrucțiunilor primite de la Operator.

b) Persoanele împuternicite au acces la datele cu caracter personal în baza parolelor. Sunt implementate măsuri de administrare a parolelor și măsuri de control, inclusiv prin lungimea minimă a parolei, precum și obligația de a schimba periodic parolele și de a nu refolosi vechile parole. Toate parolele sunt tratate ca informații sensibile și confidențiale.

c) Colectarea datelor. Datele cu caracter personal sunt colectate și introduse în baza de date prin persoane special desemnate în acest sens.

d) Accesul în clădire și computerele. Clădirea este păzită de personal calificat și supravegheată video. Folosirea computerelor este supusă autentificării în baza parolelor folosite.

e) Instruirea personalului autorizat de către Operator. Personalul autorizat este informat periodic cu privire la politicile de securitate și referitor la procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

f) Imprimarea datelor. Dreptul de a imprima date din bazele de date cu caracter personal este limitat doar la personalul autorizat și doar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

g) Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal este întregită de sistemul de protecție prin faptul că:

 • Toate echipamentele și resursele electronice sunt protejate în mod corespunzător. Accesul la acestea este permis doar persoanelor autorizate.

 • Personalul autorizat a fost instruit să nu lase computerele nesupravegheate atâta timp cât sunt în funcțiune și conectate la o anumită aplicație. Operatorul a implementat soluții și dispozitive de supraveghere a accesului la computer, cum ar fi protecția parolată.

 

6. Protecția informațiilor personale ale copiilor

Adresa site-ului micasa.ro este un website de audiență generală și nu colectează date personale de la copii. Politica noastră nu este aceea de a aduna sau păstra în mod intenționat datele referitoare la persoanele minore.

 

7. Module Cookie și Web beacons

Modulele cookie sunt mici fișiere de text stocate în browser-ul utilizatorului pentru a strânge date per ansamblu.

Web beacons sunt imagini electronice care permit site-ului să numere vizitatorii care au accesat o anumită pagină, pentru a strânge date per ansamblu.

Pentru a ne asigura că site-ul nostru este bine administrat și pentru a facilita navigarea pe site, noi putem folosi cookies cu Google Analitics inclus sau Web beacons. Putem folosi astfel de procedee pentru a identifica informațiile și diversele categorii de utilizatori prin elemente precum adresele IP, domeniul, tipul de browser și paginile vizitate. Aceste informații sunt utilizate pentru a analiza numărul de vizitatori pe diferite secțiuni ale site-ului și pentru a ne asigura că site-ul servește drept o sursa de informare utilă și eficientă.

Cookies și Web beacons nu adună informații cu caracter personal, cum ar fi numele Dvs. sau adresa de e-mail. În plus, cele mai multe browsere permit utilizatorilor să respingă cookies. Totuși, în anumite situații, vizitatorilor li se poate refuza accesul la anumite secțiuni ale site-ului nostru, în cazul în care browserele lor sunt setate să respingă cookies.

 

8. Despre noi

Ne puteti contacta prin oricare din următoarele modalități:

 • utilizând formularul de contact al website-ului nostru;

 • la adresa de e-mail micasagalati@yahoo.com sau micasabraila@yahoo.com

Puteți obține o copie a informațiilor stocate, în vederea portării acestora, adresând o solicitare prin e-mail către adresa de mai sus.

On Top
Menu
Close
Cart
Close
Back
Account
Close